«Det virker for meg!» - erfaringene våre kan lure oss

appelsin.jpg
Skriv ut siden

At to ting skjer samtidig betyr ikke nødvendigvis at det eksisterer noen årsakssammenheng mellom dem. 

For å være sikker på at det finnes en mulig årsakssammenheng, for eksempel om vitamin C virkelig kan forebygge forkjølelse, kreves det flere studier med mange deltakere.

 

 

 

Enkeltpersoners erfaringer kan sjelden generaliseres

Feilslutninger om effekt og sammenhenger blir ofte gjort på bakgrunn av enkeltpersoners erfaringer og opplevelser. Problemet med slik kunnskap er at den gjerne er tilfeldig og usystematisk, og dermed ikke uten videre kan overføres til en større gruppe mennesker eller andre kontekster.

Her er noen eksempler på hvorfor slike enkle observasjoner sjelden er en pålitelig kilde til informasjon om effekter.

 • At noe er «riktig» for én person, betyr ikke nødvendigvis at det er det beste for oss alle, eller at det vil virke på samme måte.
 • Effekter av en rekke behandlinger er ofte små (men viktige). Slike små effekter kan være vanskelige å oppdage og krever derfor store studier som gjerne strekker seg over lang tid. Basert på egne erfaringer kunne vi lett konkludert med at behandlingen ikke virket, mens det i realiteten kunne ha forlenget levetiden vår med flere år. Bivirkninger er et annet eksempel på effekter det ofte tar lang tid å oppdage.
 • Erfaringene vi hører om, er gjerne unyanserte - enten svært positive eller svært negative.

 

Opplevelse av effekt kan også skyldes tilfeldigheter 

Det er også viktig at man kontrollerer om effekten skyldes tilfeldigheter eller andre bakenforliggende variabler. Dette er viktig fordi:

 • Opplevelsen av effekt kan skyldes tilfeldigheter, altså at to fenomener opptrer samtidig, men uavhengig av hverandre.
 • Av erfaring vet vi at folk har en tendens til å bli bedre på egen hånd (heldigvis!).
 • Tro kan flytte fjell! Mange har nok hørt om placeboeffekten, altså at man kan oppnå en effekt fordi man forventer en effekt.

 

Kriterier for årsakssammenheng

For at det skal eksistere en mulig årsakssammenheng mellom to fenomener, for eksempel at vitamin C forebygger forkjølelse, kreves det at

 • hendelsen (for eksempel vitamin C) kommer før resultatet
 • effekten øker i takt med eksponeringen (for vitamin C)
 • effekten blir mindre hvis eksponeringen (for vitamin C) opphører
 • sammenhengen er tydelig i mange studier
 • sammenhengen virker plausibel

 

(Kilder: Bjørndal et al. 2007, Bjørndal & Hofoss 2004, Irwig et al. 2008)