Hvorfor er forskerne uenige?

forskere
Skriv ut siden

Mange opplever forskere og eksperters diskusjoner i media som frustrerende og vanskelig å få innsikt i - for hva består denne uenigheten av, og hvem skal man tro på?

 

Nødvendig for kunnskapsutviklingen

Felles for all forskning er kravene om åpenhet, saklighet og vilje til (selv)kritikk. Dette betyr blant annet at forskere har en plikt til gjensidig orientering og konstruktiv kritikk. Så når forskerne diskuterer, betyr det ikke at de er helt uenige, men at de bygger på en kjerne av felles sannheter. Arbeidet til én forsker bygger på arbeidet andre forskere har gjort før. Når man formidler resultatene sine, kan andre forskere bygge videre på denne kunnskapen. Dermed er forskernes diskusjoner nødvendige for kunnskapsutviklingen og et viktig bidrag til den generelle viten samfunnet vårt besitter.

 

Kvalitetssikring av forskningen

Forskernes formidling og diskusjoner er også en form for kvalitetssikring av forskningen. I tillegg til å formidle resultatene sine, er det viktig at forskeren synliggjør hvordan hun har kommet frem til en viss konklusjon (altså forskningsmetoden), slik at andre kan etterprøve hva som er gjort for å finne mulige feilkilder.

Når forskerne diskuterer, er det gjerne dette som er kjernen i diskusjonen. Hva ligger til grunn for den andres påstand, og hvor sanne eller gyldige er disse resultatene?

 

Ny kunnskap og spesialiserte fagfelt

En tredje grunn til forskernes uenigheter kan være at ikke alle forskere er like oppdaterte på det nyeste innen forskning. Hvert år blir mange tusen nye artikler publisert, dette i kombinasjon med en økende grad av spesialiserte fagfelt, noe som kan gjøre det vanskelig å holde seg oppdatert. Dette kan føre til at man ikke alltid snakker samme «språk», eller at man er opptatt av forskjellige ting hvis man har ulike fagbakgrunner. En kirurg vil for eksempel ha et annet fokus enn en fysioterapeut. 

Det blir mer og mer vanlig at forskningsresultater rapporteres i media. Allmenn innsikt i hvilke generelle prinsipper som ligger til grunn for forskning, og evnen til kritisk å kunne vurdere slik kunnskap, er nøkkelferdigheter for å kunne følge forskernes diskusjoner i media. Ønsker du å lære mer om forskning kan du gå inn her!

 

 

(Kilder: Benestad & Laake 2005, Bjørndal et al. 2007, Forskningsetiske komiteer 2010a, Irwig et al. 2008, Johannessen et al. 2006)