Ikke all forskning er god forskning

Rttent eple
Skriv ut siden

Vitenskap og forskning handler ikke om hvem eller hva vi skal tro på, men om kritisk å vurdere dataene som ligger til grunn for påstandene.

All forskning har potensielle svakheter, dette gjelder selv forskning som er rapportert i anerkjente vitenskapelige tidsskrift. Dette er fordi forskere har en formidlingsplikt, og at forskningen kan ha verdi selv om den har svakheter ved seg - enten for andre forskere i kunnskapsutviklingen, eller rett og slett fordi det ikke alltid er mulig å benytte seg av de optimale metodene for å studere et fenomen.

 

Om forskningens gyldighet

I forskning snakker man ofte om i hvilken grad resultatene er gyldige eller pålitelige, og henviser til kvaliteten på forskningen. Kvaliteten er avhengig av hvor nøyaktig forskningen er utført, og om forskeren faktisk måler det hun vil måle, eller belyser det hun vil belyse.

Forskeren må hele tiden være observant på mulige feil og forsøke å kompensere for dem.

Forskningsresultater kan aldri være helt sanne, men bør ligge så nært opp til den virkelige verden som mulig. Det betyr at man som forsker forsøker å oppnå best mulig resultat med de ressursene man har tilgjengelig, og samtidig minimerer mulighetene for feil. 

 

Vil du lære deg å vurdere forskning kritisk slik som ekspertene?

Den enkle fremgangsmåten for å finne ut om det er mulige kilder til feil i en undersøkelse, er å se i resultatdelen eller diskusjonsdelen i forskningsrapporten, der er det vanlig at forfatterne gjør rede for begrensinger ved studien og resultatene. En annen måte å finne kilder til eventuelle feil på, er ved kritisk og systematisk å vurdere studien ved hjelp av en sjekkliste. Dette er en form for kvalitetsvurdering der man vurderer gyldigheten og relevansen av forskningen. De ulike forskningsmetodene har nemlig sine respektive fordeler og ulemper, så med litt kunnskap om forskningsmetode og bruk av sjekklister kan du kritisk vurdere forskningen - slik som ekspertene.

Kunnskapsbasertpraksis.no er et nettkurs i å finne og kritisk vurdere medisinsk og helserelatert forskning. Kurset er opprinnelig rettet mot helsepersonell og andre fagfolk, men kan også være nyttig for deg som privatperson. Kurset er gratis og utviklet av Høgskolen i Bergen, Senter for kunnskapsbasert praksis og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Du kan lære mer om forskning og kritisk vurdering av forskningen på nettsidene til Kunnskapsbasertpraksis.no.

(Kilder: Benestad & Laake 2005, Bjørndal et al. 2007, Johannessen et al. 2006, Kunnskapsbasertpraksis.no 2010)