Om kilder til forskning det lenkes til i denne portalen

Skriv ut siden

Inndelingen av kilder er her presentert etter tre "nivåer", omtaler, oversikter og enkeltstudier. Disse representerer ulike nivåer av oppsummering av forskningslitteraturen. Når du søker er det lurt å først starte med å søke etter omtaler. Nedenfor kan du lese mer om disse tre inndelingene og databasene du kan søke etter slike publikasjoner i. Noen databaser omfatter publikasjoner med flere slike nivåer av publikasjoner.

 

Hva er omtaler?

Enkelte tidskrift og forskere produserer omtaler av viktige oversikter og enkeltstudier. Dette er pålitelige, lett tilgjengelige og tidsbesvarende kilder til helseinformasjon. Du kan søke etter omtaler i disse kildene:

Disse kildene til omtaler omfatter mange av de samme tilstandene men er bare delvis overlappende. Finner du ikke det du leter etter forsøk å søke i en av de andre kildene til omtaler før du går videre til oversikter.

 

Hva er oversikter?

Oversiktsartikler er systematiske oppsummeringer av alle relevante enkeltstudier som omhandler et bestemt tema. Oversikter omhandler ofte effekter av behandling, men du kan også finne oversikter over enkeltstudier som beskriver forekomst, årsaker og opplevelser og erfaringer. På engelsk blir slike oversikter ofte kalt "systematic reviews". Du kan søke etter oversikter som ser på effekter av tiltak i disse kildene:

En annen relevant kilde til oversikter som også omhandler forekomst, årsaker og opplevelser og erfaringer:

  • PubMed (har også enkeltstudier)

 

Hva er enkeltstudier?

Enkeltstudier er artikler som beskriver en enkelt forskningsundersøkelse. Enkeltstudier kan ta for seg forekomst av sykdom, årsaker til sykdom, prognose, effekter av behandling eller opplevelser og erfaringer. Du kan søke etter enkeltstudier i disse kildene:

 

Les om kildene til omtaler, oversikter og enkeltstudier her!

Best Practice (norske oversettelser)

I Best Practice finner du omtaler over mer enn  10.000 ulike tilstander forfattet av helsepersonell og farmasøyter. Omtalene blir jevnlig oppdatert og er rettet mot både pasienter og helsepersonell. Formålet med Best Practice er å støtte pasienter i sine helsebeslutninger.

Best Practice er er gratis tilgjengelig for alle med norske IP-adresser og eies av en stor global privat utgiver med hovedsete i Storbritannia (BMJ Publishing Group Limited). I Best Practice kan du søke med norske ord i søkefeltet.

Søk etter omtaler i Best Practice her!

  

Clinical Evidence (engelsk)

Clinical evidence produserer omtaler av og kritisk vurderer oversikter (og enkeltstudier der oversikter ikke finnes). I likhet med Best Practice er forskningen som ligger til grunn her ferskvare. Målet med tjenesten er å bidra til at pasienter og helsepersonnell kan gjøre velinformerte valg om behandlinger. Clinical Evidence er gratis tilgjengelig for alle med norske IP-adresser og er eies av en stor global privat utgiver med hovedsete i Storbritannia (BMJ Publishing Group Limited).

Søk etter omtaler i Clinical Evidence her!

  

Up To Date (engelsk)

Up To Date produserer omtaler av den nyeste forskningen av god kvalitet. Formålet med Up To Date  er å oppsummere og formidle pålitelig kunnskap, og på den måten forbedre praksis og samhandling mellom aktører innen helsefeltet. Up To Date har både helsepersonell og pasienter som målgruppe, og gir deg tilgang til over 8000 tema fordelt på 16 spesialiteter. Up To Date er uavhengig og tar ikke i mot støtte fra legemiddelfirmaer eller andre markedsførere. Up To Date er gratis tilgjengelig for alle med norske IP-adresser.

Søk etter omtaler i Up To Date her!

   

Cochrane Library (engelsk)

Cochrane Library er en database som består av tusenvis av oversikter som oppsummerer effekter av ulike typer behandling men også enkeltstudier.  Databasen blir drevet av et internasjonalt nettverk som består av en blanding av frivillige fagfolk og betalte ansatte. Siden blir støttet av nasjonale regjeringer, internasjonale organisasjoner, universiteter, sykehus, private stiftelser og personlige donasjoner. Cochrane library tar ikke i mot støtte fra legemiddelfirmaer eller tillater reklame på sine sider. Formålet er å bidra til at pasienter, helsepersonell og beslutningstakere kan ta informerte beslutninger.

Cochrane Library består av flere forskjellige databaser:

  • The Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane oversikter)
  • Database of Abstracts of Reviews of Effects (andre oversikter)
  • The Cochrane Central Register of Controlled Trials (enkeltstudier som ser på effekt)
  • The Cochrane Methodology Register (Methods Studies),
  • The Health Technology Assessment Database (Technology Assessments)
  • The NHS Economic Evaluation Database (helseøkonomivurderinger).

Når du søker i Cochrane Library søker du i alle disse kildene samtidig. Ønsker du å kikke på andre kilder, for eksempel andre oversikter eller enkeltstudier som ser på effekt så klikker du på fanene øverst på siden "Other reviews" eller "clinical trials".  Cochrane library gir deg tilgang til oversikter som ser på effekter av behandling og er gratis tilgjengelig for alle med norske IP-adresser.

Søk etter oversikter og enkeltstudier i Cochrane Library her!

 

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (norsk)

Kunnskapssenteret er en statlig virksomhet som oppsummerer og formidler forskning på viktige områder for helsetjenesten. Her vil du hovedsakelig finne oversikter, men også noen omtaler og enkeltstudier. Kunnskapssenteret er organisert under Helsedirektoratet, men er vitenskaplig og faglig uavhengig. Målgruppen er i hovedsak helsepersonell og beslutningstakere, men også pasienter og allmennheten generelt. Kunnskapssenterets formål er å støtte beslutninger på alle nivåer i helsetjenesten og nettsidene er gratis tilgjengelig for alle. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten gir deg tilgang til oversikter som hovedsaklig ser på effekter av behandling.

Søk etter oversikter i Kunnskapssenteret her!

  

PubMed (engelsk)

PubMed er verdens største database innen medisin og helsefag, og inneholder referanser til artikler fra ca 4800 tidskrifter internasjonalt publisert fra 1966 og oppover. I PubMed vil du først og fremst finne enkeltstudier, men også oversikter over de fleste studietyper. PubMed er offentlig finansiert av United States National Library of Medicine som i sin tur finansieres av National Institutes of Health. Målgruppen er i første omgang helsepersonell og andre fagfolk, men kan også være en nyttig kilde for pasienter og andre interesserte. PubMed gir deg tilgang til oversikter som ser på effekter av behandling og opplevelser og erfaringer og er gratis tilgjengelig for alle.

Søk etter oversikter og enkeltstudier i Pubmed her!

  

Health Talk Online (engelsk)

Health Talk Online er en database over person- og pasient erfaringer innhentet gjennom systematisk kvalitativ forskning. Databasen omfatter mer enn 40 ulike lidelser og helsetilstander. Siden er drevet av DIPEx Charity, en veldedighets organisasjon som jobber i nært samarbeid med Oxford University. Siden blir støttet av ulike organisasjoner, deriblant det britiske helsedepartementet, Macmillan Cancer Relief, British Heart Foundation, Lord Ashdown Trust and Comic Relief. Health Talk Online  tar ikke i mot støtte fra legemiddelfirmaer eller tillater reklame på sine sider. Formålet er å gi støtte til pasienter og pårørende ved å gi innsikt i andres erfaringer, være en ressurs for helsepersonell og å forbedre kommunikasjonen mellom pasienter og helsepersonell. Health Talk Online er gratis tilgjengelig for alle.

Søk i Health Talk Online her!

 

Statistisk sentralbyrå (norsk)

Statistisk sentralbyrå er en norsk offentlig institusjon som gir deg tilgang til tverrsnittdata, men også utvikling over tid (tidsserier) innen helse og sosiale forhold. Formålet til Statistisk sentralbyrå er å samle inn, bearbeide og formidle offisiell statistikk.  Statistisk sentralbyrå er en faglig uavhengig institusjon, som innebærer at Statistisk sentralbyrå har ansvar for faglig innhold i statistikk og analyser. Målgrupper er allmennheten, media, næringslivet, forvaltning og planlegging (sentralt og lokalt), forskning og undervisning og internasjonale organisasjoner. Når du følger lenken fra Sunn Skepsis så kommer du rett til Statistisk sentralbyrås statistikkbank. Statistisk sentralbyrå gir tilgang til studier av forekomst og er gratis tilgjengelig for alle.

Søk i Statistisk sentralbyrå's statistikkbank her!

 

Folkehelseinstituttet (norsk)

Nasjonalt folkehelseinstitutt er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, og en nasjonal kompetanseinstitusjon for myndigheter, helsetjeneste, rettsapparat, påtalemyndighet, politikere, media og allmennheten. Formålet er å ha oversikt over befolkningens helse, forebyggende arbeid og forskning. Helsestatistikk er et av disse underområdene. Folkehelseinstituttet gir tilgang til studier av forekomst og er gratis tilgjengelig for alle. Når du følger lenken til fra Sunn Skepsis kommer du rett til Folkehelseinstituttets statistikkbank.

Søk i Folkehelseinstituttets statistikkbank her!