Om Sunn Skepsis

Skriv ut siden

I dagliglivet tar vi stilling til mange spørsmål om egen helse, kanskje uten å bevisst tenke over det selv. Noen er opptatt av temaer som trening eller hva som er sunt å spise, mens andre ønsker å vite mer om hva som er de beste behandlingsalternativene ved hjerte-karsykdom.

Medisinsk- og helserelatert informasjon er populært og engasjerer mange. For noen er helsepersonell den viktigste og kanskje eneste kilde til slik informasjon, mens andre gjerne også oppsøker informasjon på egen hånd på internett, gjennom pasientforeninger eller andre kilder. 

Formålet med denne portalen er å gi deg som pasient eller helseinteressert råd om kvalitetskriterier for helseinformasjon og bedre tilgang på balansert forskningsbasert helseinformasjon. Portalen er utviklet av forskere og helsepersonell i samarbeid med pasienter og friske som er interesserte i helseinformasjon.

 

Bruk av Sunn Skepsis

Portalen er gratis tilgjengelig for alle og kan brukes på egenhånd eller i samarbeid med helsepersonell. Portalen tar ikke for seg diagnostikk og erstatter ikke kommunikasjon med helsepersonell, men er tenkt som et verktøy for å forbedre denne kommunikasjonen.

Innholdet i portalen er delt inn i tre hoveddeler. Den første hjelper deg med å sjekke påliteligheten av informasjon om behandling, den andre gir deg en innføring i hvordan du kan søke etter forskning, og den tredje gir deg tips om hva som kan være nyttig å spørre din behandler om.

Har du spørsmål om egen helse eller helseproblemer anbefaler vi deg at du tar kontakt med din fastlege eller annet helsepersonell.   

Det er ikke tillat å bruke Sunn Skepsis-logoen eller innholdet i Sunnskepsis.no til kommersielle formål.

 

Helseinformasjon er ferskvare!

Ved å bruke Sunnskepsis.no og ressursene vi lenker til, aksepterer du samtidig vilkårene for bruk av tjenesten (nedenfor).

Sunnskepsis.no gir deg ikke helseråd eller andre anbefalinger om helse, men råd om kvalitetskriterier for helseinformasjon og bedre tilgang til forskningsbasert helseinformasjon. Sunnskepsis.no og Høgskolen i Oslo tar ikke på seg ansvar for skader av noen art som har sammenheng med bruk av innhold, tjenester eller lenker på nettsidene. Helseinformasjon er ferskvare og skal alltid vurderes med et kritisk blikk, dette gjelder også for innholdet på Sunnskepsis.no eller sider vi lenker til! Selv om Sunnskepsis.no gir deg tilgang til forskning og annen kvalitetsvurdert kunnskap, har vi ikke anledning til å kontrollere nøyaktighet og fullstendighet for alt innhold vi lenker til og kan derfor ikke garantere for kvaliteten til en hver tid, verken eksplisitt eller implisitt. 

Hvordan sunnskepsis.no ble utviklet er beskrevet i en vitenskaplig publikasjon, denne er gratis tilgjengelig på nett:

Austvoll-Dahlgren A, Danielsen S, Opheim E, Bjørndal A, Reinar LM, Flottorp S, Oxman AD, Helseth S. Development of a complex intervention to improve health literacy skillsHealth Information and Libraries Journal. Article first published online: 31 JUL 2013. DOI: 10.1111/hir.12037 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hir.12037/pdf

 

 

Hvem er vi?

Portalen er utviklet av forskere ved Avdeling for sykepleierutdanning ved Høgskolen i Oslo, i samarbeid med Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Prosjektet er et resultat av et større forsknings -og utviklingsprosjekt, og er i sin helhet finansiert av Høgskolen i Oslo. Prosjektet har fått forskningsetisk godkjennelse av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM).

Prosjektgruppa har bestått av:

Astrid Austvoll-Dahlgren, samfunnsviter, forsker og redaktør for Sunn Skepsis

Astrid er ansatt ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (øst og sør), har samfunnsvitenskaplig bakgrunn med doktorgrad i samfunnsmedisin fra Universitetet i Oslo, og har jobbet innen helsetjenesteforskning siden 2001. Hun er særlig opptatt av forskningsformidling, pasientmedvirkning og atferdsforskning.

 

Stein Danielsen, ledende operasjonssykepleier og master i klinisk sykepleie

Stein er sykepleier ved Oslo universitetssykehus, er phd- stipenidat, og har i de siste 18 årene arbeidet med operasjonssykepleie. Han er opptatt av formidling av sykepleiefaglig kunnskap, kunnskapsbasert praksis og pasientmedvirkning.

 

Elin Opheim, forskningsbibliotekar og master i kunnskapsbasert praksis

Elin er utdannet bibliotekar, har en master i kunnskapsbasert praksis og har jobbet i medisin- og helsefaglige bibliotek siden 1995.  Hun er i tillegg særlig opptatt av brukermedvirkning.

 

Sølvi Helseth, helsesøster og professor i sykepleievitenskap

Sølvi er professor ved Høgskolen i Oslo, avdeling for sykepleierutdanning. Hun er utdannet sykepleier/helsesøster med embetseksamen og doktorgrad i sykepleievitenskap. I sin forskning har hun fokus på barn/unge og deres familier, og er spesielt opptatt av helsefremmende og forebyggende arbeid.

 

Arild Bjørndal, lege og professor i samfunnsmedisin

Arild er professor i samfunnsmedisin ved Universitet i Oslo og direktør for Regionsenter for barns og unges psykiske helse (helseregion øst og sør). Han har arbeidet med helsetjenesteforskning, kunnskapshåndtering og ledelse siden begynnelsen av 1990-tallet. Han er særlig opptatt av å bidra til mer kunnskapsbaserte helse- velferdstjenester, og å involvere pasienter og brukere i beslutninger om eget liv og helse.

 

Signe Flottorp, lege og professor i allmennmedisin

Signe er seniorforsker ved kunnskapssenteret for helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet, professor ved Universitetet i Bergen og har jobbet som allmennlege siden 1980 og med helsetjenesteforskning siden 1994. Hun er særlig opptatt av kunnskapsbasert praksis, og formidling av forskning til både pasienter/brukere, helsepersonell og politiske beslutningstakere.

 

Liv Merete Reinar, jordmor og forskningsleder

Liv Merete har jordmorfaglig bakgrunn og leder primærhelseseksjonen i kunnskapssenteret for helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet. Hun er opptatt av forskningskritikk og forskningsformidling, interaktive undervisningsmetoder, tverrfaglig samarbeid og pasienters mulighet til å ta velinformerte valg.

 

Andy Oxman, lege og seniorforsker

Andy har samfunnmedisinsk bakgrunn er seniorforsker ved kunnskapssenteret for helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet og har jobbet innen helsetjenesteforskning siden 1984. Hans hovedforskningsinteresse er utvikling og evaluering av metoder for å hjelpe folk til å ta informerte beslutninger om helsetjenester.

 

Ønsker du å komme i kontakt med oss, kan du sende en epost til prosjektansvarlig:

Astrid Austvoll-Dahlgren

 

Personvern

Ved epostkontakt eller andre henvendelser til Sunn Skepsis blir dette behandlet konfidensielt. Vi besvarer kun henvendelser om innhold og bruk av disse sidene. Har du spørsmål om helse må du ta kontakt med din fastlege eller annet helsepersonnell.

 

Reklame

Sunn skepsis er offentlig finansiert og redaksjonelt uavhengig. Vi tillater ikke reklame på våre sider, og tar ikke i mot støtte fra legemiddelfirmaer eller andre kommersielle aktører.

  

Kilder benyttet i utviklingen av portalen

Benestad, B.H. & Laake, P (Red), 2005. Forskningsmetode i medisin og biofag. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Bjørndal, A. & Hofoss, D., 2004. Statistikk for helse- og sosialfagene. 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Bjørndal, A. Flottorp, S. & Klovning, A., 2007.Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Charnock, D. 1998. The DISCERN handbook: Quality criteria for consumer health information on treatment choices. Oxon: Radcliffe Medical Press Ltd.

Tilgjengelig også på norsk ved Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling på:http://nifab.no/media/filer/discern_norsk [Hentet 18. mai 2010].

Forskningsetiske komiteer. 2010a. God forskingspraksis. Tilgjengelig på: http://www.etikkom.no/no/Forskningsetikk/God-forskningspraksis/.

[Hentet 18. mai 2010].

Forskningsetiske komiteer. 2010b. Etiske retningslinjer og veiledninger relevante for medisinsk og helsefaglig forskning. Tilgjengelig på: http://www.etikkom.no/no/Forskningsetikk/Etiske-retningslinjer/Medisin-og-helse/. [Hentet 18. November 2010].

Helsebiblioteket. 2010. Slik bruker du databasene.Tilgjengelig på: http://www.helsebiblioteket.no/Slik+bruker+du+oss/Om+databasene. [Hentet 18. mai 2010].

Holmes-Rovner, M. Llewellyn-Thomas, H.  Entwistle, V. Coulter, A. O'Connor, A. Rovner, D. R. 2001. Patient choice modules for summaries of clinical effectiveness: a proposal. British Medical Journal, Mar 17;322(7287) pp.664-7.

IPDAS. 2005. Criteria for judging the quality of patient decision aids. Tilgjengelig på: http://www.ipdas.ohri.ca/what.html. [Hentet 18. mai 2010].

Irwig, L. Irwig, J. Trevena, L. & Sweet, M., 2008. Smart health choices: making sense of health advice. London: Hammersmith Press.

Johannessen, A. Tufte, P.A. & Kristoffersen, L., 2006. Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. 3. utg. Oslo: Abstrakt forlag.

Kunnskapsbasertpraksis.no. Nettkurs i kunnskapsbasert praksis. Tilgjengelig på: http://www.kunnskapsbasertpraksis.no/ [Hentet 25. november 2010].

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. 2008. Sjekklister for vurdering av forskningsartikler. Tilgjengelig på: http://www.kunnskapssenteret.no/Verkt%C3%B8y/2031.cms.[Hentet 18. mai 2010].

Raffe, A. E & Gray, J.A.M. 2007. Screening: Evidence and practice. Oxford: Oxford University Press.

Woloshin, S. Schwartz, L.M. & Welch, H.G., 2008. Know Your Chances: Understanding Health Statistics. Berkeley, CA: University of California Press.

Zarcadoolas, C. Pleasant, A.F. & Greer, D.S. 2006. Advancing Health Literacy: A Framework for Understanding and Action. San Francisco, CA: Jossey-Bass.